Stadgar Team Schäfer Kungälv


Inledning

Team Schäfer Kungälv har bildats av ett gäng Schäfer-entusiaster som vill främja rasen Schäfer. Vi har fått tillgång till ett område i Rollsbo industriområde som ägs av kommunen.

 

§1 Övergripande mål för Team Schäfer

Vi vill att alla som äger en registrerad tysk Schäferhund - det spelar ingen roll om man tävlar inom bruks, utställning eller bara är Schäferägare – ska träffas och utbyta erfarenheter av varandra.

Det gör vi genom att träffas och engagera oss i vår träningsanläggning i Rollsbo industriområde.

Vi kommer att ha kurser t.ex. ringträning och lydnad samt hitta på aktiviteter för att umgås med varandra. Vi kommer att ha flera planer i Rollsbo där man kan träna inom olika grenar.

 

§2 Team Schäfers uppgift

Alla som äger en registrerad tysk Schäferhund och vill vara med är välkommen att prova på att vara med i vår förening. Vi har hundtränare där man kan få kvalificerad hjälp vid behov t.ex. genom att gå en kurs eller boka privatlektioner.

 

Vi vill värna om Schäferhunden genom att utveckla och erbjuda Schäferägare praktiska aktiviteter /träningar och föreläsningar för att verka för ett aktivt och sund liv för hundar och hundägare.

 

Vi ska vara en aktiv ideell förening som arbetar för ett aktivt hundliv, aktiva medlemmar och spridande av kunskap. Organisationen ska utgå från medlemmarna och bygga på att helheten är större än de ingående delarna. Vi vill att alla ska utvecklas och vill ha en öppen attityd inom klubben.

 

§3 Medlemskap

Enskild fysisk person som äger en registrerad tysk Schäfer kan bli medlem i Team Schäfer men medlemskap ska godkännas av styrelsen. Det är inte så viktigt att vi är många medlemmar, det viktiga är att vi är en grupp som trivs tillsammans och att det är bra stämning. Om man inte är hundägare kan man vara stödmedlem.

 

§4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgift fastslås på första styrelsemötet och kan ändras vid årsmötet.

 

Villkor och rutiner för avisering och erläggande av medlemsavgift beslutas av styrelsen. Medlem ansvarar själv för att föreskriven medlemsavgift erläggs i enlighet med dessa rutiner.

 

Vi har ett Swishnummer för dem som vill stödja föreningen utan att vara medlemmar. Man kan inte vara medlem om man inte äger en Schäfer men man kan vara stödmedlem.

 

Man räknas endast som medlem om man äger en Schäfer och då har man även rösträtt.

 

§5 Verksamhetsår

Första verksamhet- och räkenskapsår ska vara brutet men sedan följa kalenderår.

 

§6 Organisation

Team Schäfer är en fristående ideell förening.

 

§7 Medlemsmöte

Medlemsmötet består av de närvarande, till klubben anslutna, medlemmarna.

 

Ordinarie medlemsmöten

Vi ska hålla minst två ordinarie medlemsmöten per år, varav ett ska vara årsmöte. Ordinarie årsmöte ska hållas under perioden 10-28 februari. Tid och plats för medlemsmöte beslutas av styrelsen och annonseras ut på hemsidan samt Facebook minst 30 dagar innan mötet.

 

Förslag till dagordning samt handlingar i det eller de ärenden som ska behandlas vid medlemsmötet ska vara tillgängliga för medlemmarna senast sju dagar före mötet.

 

Närvarorätt

Endast medlemmar i föreningen har rätt att närvara vid medlemsmöten. Styrelsen kan bjuda in andra personer till årsmötet som har rätt att närvara med yttranderätt.

 

Ärenden

Medlemsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall av denna, av vice ordföranden eller annan utsedd mötesordföranden.

 

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

1. Fastställande av röstlängden

2. Val av mötesordförande

3. Anmälan om protokollförare

4. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.

5. Beslut om närvaro- och yttranderätt.

6. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst.

7. Fastställande av dagordningen

8. Genomgång av:

a) verksamhetsberättelse inklusive rapport om uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte

b) balans- och resultaträkning

c) revisorernas berättelse

9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av vinst eller förlust.

10. Beslut om ansvarsfrihet för lokalområdesstyrelsen.

11. Genomgång av förslag avseende:

a) mål

b) rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget för närmast följande verksamhetsåret.

c) medlemsavgift enligt §4 för närmast kommande verksamhetsår och

d) andra ärenden samt motioner som bedömts kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi.

12. Beslut i ärenden enligt punkt 11.

13. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål.

14. Beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning

15. Val av revisorer och revisorssuppleant

16. Val av Valberedning enligt §9

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

18. Beslut om förslag i ärenden samt motioner som inte behandlats under punkt 12.

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men inte till beslut.

 

Beslut

Beslut fattas med acklamation utom då votering begärs. Röstning sker öppet utom vid personval som ska ske med slutna sedlar.

Röstning med fullmakt tillåts inte.

Som mötets beslut gäller den mening som erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna utom i fråga där annat anges särskilt i dessa stadgar.

Som mötets beslut vid personval gäller den kandidat som erhåller högsta antalet röster.

Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning utom vid personval där ny omröstning sker mellan kandidaterna med lika röstetal. Skulle ändå dessa kandidater få lika röstetal avgörs valet genom lottning.

Eventuell reservation till mötesbeslut i ett ärende ska bekräftas skriftligt. Den skrivna och egenhändigt undertecknade reservationen ska vara inlämnad till mötesordföranden och av denna anmälas innan mötet förklaras avslutat.

 

Motioner

Rätt att lämna motion till medlemsmöte har endast medlem. Motionen ska vara skriftlig och tillhanda styrelsen senast den 20 oktober.

 

§8 Styrelsen

Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör.

Ordförande väljs för en tid av ett år, räknat från ordinarie årsmöte fram till och med nästa ordinarie årsmöte. Kassör och sekreterare väljs så att årligen halva antalet utses för en tid av två år. Fyllnadsval kan vid behov ske vid medlemsmöte för återstoden av mandatperioden om ärendet är upptaget i kallelsen.

 

§9 Valberedning

Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som ska ske vid årsmötet samt val av ordförande för årsmöte.

Valberedningen ska bestå av två personer varav en är sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och två år för den andra. Valberedningens förslag till val ska överlämnas till styrelsen senast fem dagar före det att handlingarna ska var tillgängliga enligt §7.

 

§10 Protokoll

Protokoll ska föras vid medlemsmöte och överlämnas senast 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats, och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald/valda sekreterare.

Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmarna, utom information som kan komma till skada för någon enskild och som protokollförs i särskild bilaga. Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.

 

§11 Disciplinärenden

Styrelsen äger rätt att utesluta medlem som ej betalat medlemsavgift, agerat osunt genom att sprida dåliga rykten eller skadat föreningen på något sätt. Man kan också bli utesluten om man lämnat ut koden till andra än medlemmar eller tillåtit andra hundraser att vistas på området. Det är endast tillåtet för Schäferhundar att vistas på området.

 

§12 Force majeure

Om föreningen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.

Föreningen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.

 

§13 Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar kan godkännas efter beslut på medlemsmöte.

 

§14 Upphörande

Beslut om upphörande kan tas upp på årsmöte. Vid en upplösning av föreningen ska ev. kvarvarande pengar skickas till en djurrättsorganisation.

2019-10-13